مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی

رضا قنبری

                                                                                                           
 

 

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می باشد، این مدیریت زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه با نظارت و برنامه ریزی، به ارائه خدمات رفاهی، معیشتی و بهبود وضعیت مالی و اسکان دانشجویان می پردازد. از آنجا که یکی از اهداف اصلی دانشگاه ها، شکوفایی استعدادها و ایجاد تحرک و نشاط علمی، پژوهشی می باشد و این امر ارتباط نزدیکی با نحوه زندگی و فعالیتهای اجتماعی دانشجویان دارد، به همین جهت در حوزه مدیریت امور دانشجویی، تلاش برای تأمین رفاه و شرایط مطلوب زندگی دانشجویی، براساس الگوی برنامه های توسعه، طرح ریزی گردیده است.تأمین اسکان دانشجویان، شرایط مناسب زندگی در سراهای دانشجویی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان، پرداخت وام، اعطای کار دانشجویی و ... اهم فعالیتهای مدیریت امور دانشجویی دانشگاه را تشکیل می‌دهد.

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه با نظارت و پیگیری مستمر خود تلاش می‌نماید خدمات فوق‌الذکر به دانشجویان را به نحو مطلوب مدیریت نموده و در اختیار دانشجویان عزیز قرار دهد.