معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

 

دکتر حسین محمد عسگری

معاون دانشجویی و فرهنگی اجتماعی


  •   دانشکده اقتصاد و مدیریت

  •   گروه

  •   53534411 - 061