معرفی معاونت

معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی اجتماعی

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر حسین محمد عسگری

تحصیلات:  دکترای تخصصی   

سوابق اجرایی:

الف) سوابق مدیریتی

۱- معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
۲- مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
۳- مدیر گروه پژوهشی احیا کانون های غبار
۴- مدیر گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه
۵- رییس پژوهشکده علوم دریایی
۶- رییس دانشکده منابع طبیعی
۷-معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

ب) عضویت در شوراها و کمیته ها

۱-کمیته جذب گروه محیط زیست
۲- دبیر کمیته ترفیعات دانشگاه
۳- دبیر کمیته مسکن دانشگاه
۴- دبیر کمیته اجرایی منابع انسانی دانشگاه
۵- دبیر شورای دانشگاه سبز
۶- مشاور رییس دانشگاه در امور رفاهی
۷- عضو شورای دانشگاه
۸- عضو هیات رییسه دانشگاه
۹- عضو شورای آزمایشگاه مرکزی

۱۰- دبیر کمسیون فرهنگی دانشگاه
۱۱- دبیر کمسیون موارد خاص دانشگاه
۱۲- رییس کمیته انظباطی دانشگاه
۱۳- دبیر شورای فرهنگی دانشگاه
۱۴- دبیر هیات نظارت بر تشکل ها

۱۵- عضو شورای آموزشی دانشگاه
۱۶ - عضو شورای پژوهشی دانشگاه

۱۷- دبیر شورای مشاوره و سلامت دانشگاه
۱۸- دبیر شورای ورزش دانشگاه
۱۹- رییس صندوق خیریه دانشجویی
۲۰- عضو شورای هم اندیشی اساتید
۲۱- عضو هیات امنا صندوق نیکوکاری نهال امید
۲۲- عضو کمیته نظارت و ارزیابی زیست محیطی منطقه آزاد اروند

 

معرفی معاونت دانشجویی - فرهنگی

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شامل بخش های مدیریت امور دانشجویی، امور تربیت بدنی، مرکز بهداشت و درمان و مشاوره،  کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و مدیریت امور دانشجویی شامل اداره رفاه دانشجویان، امور خوابگاه ها، امور تغذیه می باشد.
از جمله اهم وظایف این معاونت اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط، راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه های تحصیلی، رفاهی، سلامت، نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان، برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه، رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامتی دانشگاه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه، زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت می باشد.

 

شرح وظایف :

 1. اداره کلیه امور دانشجویی دانشگاه( خوابگاه، تغذیه، رفاهی،ایاب و ذهاب، ورزشی )
 2.   مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 3.   نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه‌های دانشجویی
 4.   تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی
 5.   برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
 6.   نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه
 7.   برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی
 8.   ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات مناسب با دفتر نمایندگی شورای مرکزی نمایندگان مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی
 9.   برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه
 10.   ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری
 11.   فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه
 12.   پیشنهاد برنامه‌های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله
 13.   نیازیابی معاونت و اعلام آنها به حوزه ریاست دانشگاه
 14.   تدوین برنامه راهبردی واحدهای مختلف معاونت
 15.   حمایت و تشویق در نوآوری برنامه‌های دانشجویی- فرهنگی
 16.   حمایت و تشویق در پژوهش های دانشجویی- فرهنگی
 17.   اجرایی کردن برنامه‌های پیشنهادی معاونت دانشجویی- فرهنگی وزارت متبوع