مدیریت امور دانشجویی

 

یزدان بخشی

مدیر امور دانشجویی


  •   سوله امور دانشجویی

  •   معاونت دانشجویی و فرهنگی

  •   53534400 - 061

  •   bakhshiyazdan.co@gmail.com


شرح وظایف:

-  تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی
-  اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های تعیین شده درخصوص امور رفاهی و خوابگاه‌های دانشجویان
-  تنظیم برنامه‌های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین استادان و دانشجویان
-  برنامه‌ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاه‌های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی
-  انجام خدمات مربوط به ارائه کمک‌های مالی و وام‌های دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط
-  انجام امور مربوط به صندوق رفاه دانشجویان
-   نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی
-   نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه‌های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط
-   برنامه‌ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف
-  برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان 
-  انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه
-  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق