طرح سیمای زندگی

طرح سیمای زندگی پژوهشی ملی است که از سال 1394 با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان شاغل به تحصیل طراحی شده و اجرا می گردد.

افزایش مشکلات روانشناختی در میان دانشجویان نه تنها نگرانی ها را در این مورد افزایش داده، بلکه فرصت تحصیل را نیز از آنان گرفته است . لذا موضوع سلامت روانی دانشجویان مسئله ای است حیاتی که امروزه چالش های بنیادی را برانگیخته است. آگاهی از این چالش ها، تعارض ها، آسیب ها و تهدیدها و درک اهمیت آنها، اقدام جهت کمک به دانشجو در حل و فصل آنها، ارائه آموزش ها و مهارت های لازم و در نهایت تلاش جهت ارتقا بهداشت روانی و جسمانی دانشجویان بخشی جداناپذیر از رسالت دانشگاه و اهداف مراکز مشاوره دانشجویی است. در همین راستا دفتر مشاوره و سلامت اقدام به ارزیابی دانشجویان شاغل به تحصیل از نظر وضعیت آسیب های روانی- اجتماعی از طریق طرح ملی سنجش سیمای زندگی دانشجویان نموده است. این طرح در 4 سطح کشوری، منطقه ای، استانی و دانشگاهی ارائه و تدوین شده است و داده ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای به صورت کلاسی جمع آوری می شود و 19 شاخص را بررسی می کند از جمله این شاخص ها: سبک زندگی، رضایت از زندگی، نگرش به دانشگاه، نگرانی، احساس حمایت و نشاط اجتماعی، مشکلات تحصیلی، نگرش به جامعه، اعتقادات مذهبی ...