طرح سلامت روان

کارنامه سلامت روان و جسم جهت ارتقاء سطح سلامت دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی ورودی جدید به صورت متمرکز با هدایت و پشتیبانی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان در تمام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور توسط مراکز مشاوره و سلامت برگزار می شود.

کارنامه سلامت، یکی از ابزارهای مهم درغربالگری سلامت روان در دانشجویان ورودی جدید دانشگاهها می باشد. هر ساله پیگیری سلامت روان دانشجویان در دو مرحله غربالگری و مصاحبه بالینی انجام می شود. مرحله غربال از طریق پرسشنامه مقیاس سلامت روان دانشجویان و مرحله پیگیری و مصاحبه تخصصی از طریق فرم مصاحبه MINI اجرا می شود.

اجرای این کارنامه به دو روش اینترنتی و کاغذ و مدادی انجام می گیرد. در هر دو روش داده ها جمع آوری شده و پس از تجزیه و تحلیل مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرند. در مرحله تجزیه و تحلیل دانشجویانی که در معرض آسیب هستند شناسایی می شوند و برای پیگیری های بعدی به مرکز مشاوره و سلامت دعوت می شوند تا با کمک مشاورین مرکز مداخلات درمانی برای آن صورت پذیرد.

در سال تحصیلی جاری (1399) با توجه به شیوع ویروس کووید 19 و اثرات منفی روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با ایجاد تغییراتی در اجرای طرح کارنامه سلامت روان دانشجویان، جامعه هدف طرح را از دانشجویان ورودی جدید به دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه گسترش داد و روش اجرا را فقط به صورت اینترنتی قرار داد.