اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز انجمن اسلامی دانشجویان

ماده 3: حیطه­­­­­ فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان می تواند کلیه امور­­­ اجرایی، آموزشی، پژوهشی، صنفی و عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را شامل شود.

ماده4 (خط مشی سیاسی): انجمن اسلامی هیچگونه وابستگی فکری و تشکیلاتی به هیچ گروه، حزب و جناح سیاسی خاصی ندارد و هرگز نباید به شاخه دانشجویی احزاب و جناح ها تبدیل شود و هیچ حق ندارد از جایگاه و امکانات آن برای ترویج و تبلیغ ایده سیاسی خاص، در قالب برنامه های سیاسی صرف و ماجرا جویی و جو سازی خبرنگاری در محیط دانشگاه، استفاده نماید. بلکه انجمن اسلامی محلی برای خودسازی و رشد معنوی و فکری دانشجویان مومن و متعهدی است که در راه عمل به وظیفه و تدوام خط شهدای عزیز،تلاش می کنند.

تبصره 1 : بنابراین همواره باید خط مشی سیاسی انجمن اسلامی بر اساس تصمیم مبتنی بر فکر و تشخیص مستقل اعضای آن باشد و فعالیت های آن موجب تقویت نظام اسلامی بوده و پیروی از رهنمود های مقام معظم رهبری ویژگی اصلی و بارز آن باشد.