شورای مرکزی

 

1

سیده فاطمه موسوی

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان

2

فاطمه حمیداوی

دبیر واحد آموزش

3

سمیرا موسوی

دبیر واحد سیاسی

4

هانیه ساکی

دبیر واحد روابط عمومی

5

فاطمه بیژنی فر

دبیر واحد فرهنگی (خواهران)

6

علی داوودی

تدارکات و پشتیبانی

7

امیرحسین امینی

دبیر واحد سیاسی

8

مهدی سهوانی

دبیر  واحد فرهنگی(برادران)

9

حسن زارعی

عضو علی البدل

10

زهرا فرحانی

عضو علی البدل