آیین نامه کانون های فرهنگی وهنری (میز خدمت ۱۷۰۲۱۲۷۴۱۰۱)